Klavérstudio 95

Verksamhet

Organisten Magnus Johansson ger i Klavérstudio 95 enskild musikundervisning i piano, orgel, blockflöjt, slagverk, musikteori och musikdator, samt gruppundervisning enligt Orff-metoden. Metodiken i den enskilda undervisningen bygger på det rika arv av erfarenheter och tillvägagångssätt som har förmedlats av pedagoger som Ingeborg Hymander, Kendall Taylor och Seymour Bernstein där musikens byggstenar och musikutövandets förutsättningar noggrant utforskas för att kunna bilda en solid bas för fortsatt lärande. Vidare utgör, i likhet med Orff-metoden, det egna musikskapandet en viktig del i undervisningen – delvis i syfte att bredda det musikaliska hantverkskunnandet – med kompositionsövningar redan från nybörjarens första termin. Undervisningen är öppen för alla över 6 år, med eller utan tidigare musikutbildning. De flesta av studions elever har en lektion per vecka.

Lokal

Undervisningen sker i Enåkers församlingshem. Den individuella undervisningen kan emellertid även erbjudas genom videotelefoni med SIP eller Skype, och i vissa fall även som hemundervisning.

 

Individuell undervisning

Den individuella undervisningen betalas för nya elever kontant med terminsavgift vid det första lektionstillfället. Öppet köp i 15 dagar tillämpas, även då de första tre lektionerna bevistas. Priserna i tabellen nedan gäller vid 1 lektion per vecka. Önskas 1 lektion varannan vecka halveras priserna. Läromedlen för exempelvis nybörjare i piano utgörs av spelbok, notskrivhäfte samt notmapp, och kostar cirka 240 SEK.


Terminsavgifter för läsåret 2019-2020
30-minuterslektioner: 3000 kronor
45-minuterslektioner: 4500 kronor
60-minuterslektioner: 6000 kronor

 

Förutsättningar för deltagande i individuell undervisning

Förutom musikaliskt intresse och ambition, fordras tillgång till det instrument och den utrustning som det valda ämnet kräver för övning eller utförande av hemuppgifter mellan lektionerna. För elever i pianospel krävs ett akustiskt piano eller ett digitalpiano med hammarmekanik, samt en pall som har justerbar sitthöjd så att en god spelposition är möjlig att få. Blockflöjtselevernas instrument skall ha barockgrepp. Utrustningskraven för elever i andra ämnen avgörs från fall till fall. Vidare skall eleverna skaffa de läromedel i form av böcker och annat som kommer att användas. Eleverna skall ha fyllt 7 år och vara om inte läskunniga så i alla fall väl förtrogna med alfabetet och dess bokstäver.

 

Anmälan

Anmälan till undervisningen kan göras muntligen eller skriftligen fram till den 15 september 2019 för höstterminen samma år, och fram till den 31 januari efterföljande år för vårterminen 2020. Anmälan är löpande; ingen nyanmälning inför varje ny termin behövs. Det är tillåtet att när som helst under terminen sluta att deltaga i undervisningen, givetvis under förutsättning att detta meddelas; outnyttjad terminsavgift återbetalas dock ej, med undantag för det öppna köpet.

 

Studieårstider

Höstterminen 2019: vecka 35 - 51 (höstlov vecka 44)
Vårterminen 2020: vecka 2 - 21 (sportlov vecka 9, påsklov vecka 15)

 

Lektionstider

Undervisningen äger rum på vardagar mellan klockan 13 och 16 samt mellan klockan 17 och 20.

 

Lektionslängder

Längden på lektionerna kan väljas mellan 30, 45 och 60 minuter. I regel har eleven en lektion per vecka, men i en del fall (bland annat för de yngsta) kan det vara gynnsamt med exempelvis två lektioner per vecka. Lektionslängden kan ändras mellan terminerna.

 

Intyg

Skriftlig redovisning av bedrivna studier eller omdöme av elevs studieresultat kan erhållas efter begäran därom.

 

Gruppundervisning

Denna undervisning, som sker enligt Orff-metoden, betalas i förskott till bankkonto (6539) 286 556 278 (Handelsbanken) med en terminsavgift på 1500 SEK. Varje grupp består av 2 elever. För närmare upplysningar om Orff-metoden kan man klicka på motsvarande rubrik i den svarta huvudlisten här ovan.

 

Förutsättningar för deltagande i gruppundervisning

För gruppeleverna behövs inga egna instrument de första terminerna; därefter finns möjlighet att bygga sina egna. Eleverna skall skaffa de läromedel i form av skrivutrustning och annat som kommer att användas. Eleverna skall ha fyllt 7 år och vara om inte läskunniga så i alla fall väl förtrogna med alfabetet och dess bokstäver.

 

Anmälan

För gruppundervisningen sker anmälan i två steg: Först muntligen eller skriftligen, sedan genom insättning av terminsavgift på bankkonto (6539) 286 556 278 (Handelsbanken) senast den 20 augusti 2019 eller den 7 januari 2020 för respektive terminer. Gruppundervisningsanmälan är bindande för en termin i taget varför alltså terminsavgiften icke återbetalas. Anmälan är emellertid också löpande; ingen nyanmälning inför varje ny termin behövs. Det är tillåtet att när som helst under terminen sluta att deltaga i undervisningen, givetvis under förutsättning att detta meddelas. Studieårstider och lektionstider är desamma som för den individuella undervisningen.

 

Lektionslängd

Längden på lektionerna med grupper är 30 minuter.